אי חידוש חוזה עבודה

אם היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה
לפחות 3 חדשים לפני תום תקופת החוזה. סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו, לעניין חוק זה, כאילו התפטר.

התפטרות אחרת שדינה כפיטורים
אם התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו
כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות כמזכה בפיצויי פיטורים.

עובד עונתי ללא הבטחה לרציפות: התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה
מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה – רואים אותו כאילו פוטר.

עובד שהתפטר מכיוון שהתגייס לשירות סדיר, התנדב לשרת בשירות לאומי בתנאי ששירת בשירות לאומי 6 חודשים לפחות
או הוא החל לשרת בשירות אזרחי בתנאי ששירת בשירות אזרחי 6 חודשים לפחות.

עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית.
הוראה זו לא תחול אם המעביד הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

אם התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, רואים את ההתפטרות כמזכה בפיצויי פיטורים (ובמקרה זה מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף זה,
או במקומם, כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם).

המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, ובסמוך לפני גיוסו היה עובד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס,
יהיו הוא או שאיריו זכאים לפיצויי פיטורים אם נתקיימה בו אחת מאלה:

  1. הוא שירת במשטרה או בשירות בתי הסוהר 6 חדשים לפחות.
  2. שירותו נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה.
  3. שירותו נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות, בתנאי שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות.
    אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, הכל לפי העניין.

שתפו

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email