מתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות

פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר –
כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות העובד לפיצויים.

בעניין מוחמד סברי בזבז נ' חברת אוטומט ירושלים דובר על עובד שעבד תקופה של פחות מ11 חודשים ופוטר.
בית-הדין קבע כי החוק אינו מגדיר מה משמעותו של הביטוי "סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה".
השאלה אם מועד מסוים הוא סמוך לסוף שנת העבודה הראשונה יקבע בהתאם לנסיבות כל עניין ועניין.

מעביד שנפטר
עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

עובד שנפטר
נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו. פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון.

התפטרות בדין מפוטר

התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי
אם התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים,
תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים.

התפטרות של הורה
אם התפטרה עובדת, תחשב התפטרותה כפיטורים שמזכים אותה בפיצויי פיטורים בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. אם התפטרה עובדת תוך 9 חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה.
  2. אם קיבלה לאימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והודיעה על כך למעבידה, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה כדי לטפל בו.
  3. אם קיבלה למשמורתה, כהורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים ילד, ובתוך 9 חודשים מיום קבלת הילד התפטרה כדי לטפל בו.
  4. אם קיבלה לביתה, למטרת אומנה, כהורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה,
    ילד שגילו אינו עולה על עשר, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד התפטרה כדי לטפל בו; בתנאי שניתן אישור מאת מי ששר הרווחה
    והשירותים החברתיים הסמיכו לכך כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד.

שתפו

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email